Општина Свети Николе

 

Општинска Установа Дом на Култура „Крсте Петков Мисирков“

Завршни сметки 2017 год.

 • Сметка 180101028660315
 1. Биланс на приходи и расходи
 2. Биланс на состојба
 3. Посебни податоци
 4. Структура на приходи по дејности
 • Сметка 763011028660315
 1. Биланс на приходи и расходи
 2. Биланс на состојба
 3. Посебни податоци
 4. Структура на приходи по дејности
 • Сметка 763011028678712
 1. Биланс на приходи и расходи
 2. Биланс на состојба
 3. Посебни податоци
 4. Структура на приходи по дејности
 • Сметка 763011028690317
 1. Биланс на приходи и расходи
 2. Биланс на состојба
 3. Посебни податоци
 4. Структура на приходи по дејности

 

Општина Свети Николе

 

 

Општинска Установа Дом на Култура „Крсте Петков Мисирков“

 

ЈКП „Комуналец“ Свети Николе

 • Годишни завршни сметки

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

 • Буџет

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

 • Пописни елаборати

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

 • Договори на ниво на услуга

Договор помеѓу ЈП Комуналец и Општина Свети Николе

 • Извештаи и одлуки

Одлука за утврдување на цената за водата за пиење

Извештај за произведена и фактурирана вода

 

 

2013 година

2014 година

2015 година