Општина Свети Николе

 

 

Општинска Установа Дом на Култура „Крсте Петков Мисирков“

 

ЈКП „Комуналец“ Свети Николе

  • Годишни завршни сметки

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

  • Буџет

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

  • Пописни елаборати

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

  • Договори на ниво на услуга

Договор помеѓу ЈП Комуналец и Општина Свети Николе

  • Извештаи и одлуки

Одлука за утврдување на цената за водата за пиење

Извештај за произведена и фактурирана вода

 

 

2013 година

2014 година

2015 година