Во Општина Свети Николе најразвиени стопански дејности се: прехрамбената индустрија, текстилната индустрија, трговска дејност, услужната дејност, земјоделството и сточарството.

Според податок од Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип состојбата со регистрирани правни лица по дејности во општина Свети Николе е следна:

 

Дејност

Број на правни лица

1. Производство и преработка (вклучувајќи земјоделско производство)

552

2. Трговија

312

3. Услуги

122

 Од вкупниот број на претпријатија,правни лица (ДООЕЛ) се 278, трговски друштва ДОО се 41, трговци поединци се 106, регистрирани индивидуални земјоделци се 493 и останати 18.Бројот на  активни фирми во општината изнесува 976, заклучно  со 30.09.2009 година, според податок од Управата за јавни приходи – Регионална Дирекција во Штип.

Според бројот на лица кои ги вработуваат во општината, во Свети Николе, функционираат претежно мали и средни претпријатија. Главни претпријатија според бројот на вработување и остварениот профит во општината се:

 

Име на претпријатието Број на вработени
Мода АД 653
Ф К Месна индустрија 307
Камотекс ДОО Увоз Извоз 267
Доматти АД 105
Бим АД 85
Полјоделство Ерџелија ДООЕЛ 63
Ведратекс Велкова ДООЕЛ 62
Став- ком ДООЕЛ увоз- извоз 43
Бошковски ДООЕЛ увоз – извоз 42
С.М Компани ДОО експорт -импорт 36
Лион ДОО 34
Градинар извоз-увоз АД 31

    

Во општината постојат мал број на извозно ориентирани претпријатија бидејки претежно се работи за индиректен извоз т.е. лон систем на производство. Категоријата на извозно ориентирани претпријатија ја претставуваат истовремено најуспешните фирми во општината:

1. Прехрамбена индустрија

- Лион ДОО -производство на кондиторски производи и

- Југотутун АД- преработка и конзервирање на овошје и зеленчук

2. Градежна индустрија

- Бим АД – производство на битуменски и изолациони производи за градежништво

3. Текстилна индустрија

- Мода АД и

- Ведратекс Велкова ДООЕЛ.

 

Занаетчиска дејност во Општина Свети Николе

Досега според податок од П.Е. на Управата за јавни приходи во општина Свети Николе се регистрирани вкупно 39 лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност

 

Опис на дејноста

Број на занаетчии

Калајџиско-казанџиска дејност

5

Бојаџиска дејност

1

Каменорежач

1

Изработка на металски предмети

2

Столар

5

Бербер

2

Фризер

10

Производство на накит

1

Производство на мебел

3

Одржување и поравка на моторни возила

4

Автоперална

2

Преработка на млеко

1

Поправка на електрична опрема

2

Вкупно

39

 

Структура и број на занаетчии по области на делување  

 Според измените во Законот за вршење на занаетчиска дејност, физичките лица кои се регистрирани како вршители на занаетчиска дејност во УЈП имаат обврска да се пријавуваат во Занаетчиската комора во општината во која ја вршат дејноста која ќе ги организира и координира занаетчиите во активностите за продажба, промовирање на нивното производство, обуки за вработените, итн.

Моментално постојат пет финансиски институции кои делуваат на територијата на Општина Свети Николе и нудат поволни финансиски услови за кредитирање и поддршка на бизнис субјектите од општината.

  • СТОПАНСКА БАНКА која нуди кредити за големи,мали и средни претпр ијатија,микрокредитирање од 5000 до 50 000€ како и кредити за население:
  • УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА-УНИ БАНКА која исто така кредитира МСП ,кредити за стоматол.ординации и здравствени организации од 50-100 000€.
  • ИЗВОЗНО КРЕДИТНА БАНКА-ИК БАНКА која нуди услуги во кредитирање на МСП,индивидуални претприемачи,земјоделци , кредитни линии од странство EBRD, KfW, MRFP, SEDF, ФИООМ, МБПР, EAR (PHARE.
  • НЛБ ТУТУНСКА БАНКА
  • Oсигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје- Експозитура Св.Николе која нуди производи и услуги од областа на осигурувањето на мал и средни претпријатија како и на физички лица и домаќинства.