Во Општина Свети Николе бројот на вкупно вработени изнесува 4243.

Од овој број во продолжение е даден преглед на фирми по број на вработени и вкупно вработени:

Големина на фирма според вработени

 

Број на фирми

Број на вработени/

осигуреници

1 – 5

765

1086

6 – 10

31

227

11 – 25

17

247

Над 25

28

3082

Вкупно

            841

4642

 

 

 

 

 

Податоци од  2009 година од Фондот за Пензиско и инвалидско осигурување Св.Николе                  

Население, работна сила и стапка на невработеност, Попис 2002

Општина

Население

Работна сила

Вработени

Невработени

Стапка на невработенсот

Стапка на вработеност

Свети Николе

18497

7868

4670

3198

40.6

36.6

 

 

 

 Учество на мажите и жените во економски активно население, Попис 2002 

 

Општина

 

Работна сила

 

Мажи

 

Жени

Мажи

како %од вкупното

Жени

како % од вкупното

 

 

Свети Николе

 

 

7868

 

4574

 

3294

 

58.1

 

41.9

вработени

невработени

вработени

Невработени

 

2827

1747

1843

1451

 

 

Невработени лица според степен на образование – октомври 2009

Пол

Високо

Вишо

ССС

КВ

ПКВ

НКВ

машки

100

53

877

375

82

769

женски

109

29

399

75

15

738