Годишен план за јавни набавки на Општина Свети Николе за 2018 година.