Илија Стоилев – Претседател на Совет на општина Свети Николе

Роден на 24.12.1967 година во Свети Николе

Вработен во МЗШВ ПЕ Свети Николе - Советник за собирање и обработка на податоци – јули 2013

Основни податоци за образование:

Основно и средно образование (ветеринарен техничар) завршил во родниот град Свети Николе, а со звање дипломиран земјоделски инжинер се стекнува на „Факултетот за земјоделски науки и храна“ при Униврзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Доквалификација – „Филозофски факултет“ Скопје – Стекнување на уверение за звање – наставник по стручни предмети

Брачна состојба: Оженет и татко на две деца.

Политичка припадност: ВМРО-ДПМНЕ од 1997 година

 • Претседател на совет на Општина Свети Николе 2005-2006 член на Совет на општина Свети Николе 2007-2009
 • Претседател на Совет на општина Свети Николе од Април 2013-

Професионални и останатати постигнувања и карактеристики:

 • Од 1995-2007- работи како Директор на „СТОИЛЕВ“ дооел – Свети Николе
 • 2007-2010- Професор по стручни предмети од областа на земјоделие и ветеринарство при СОУ „Кочо Рацин“ Свети Николе
 • 2007-2009 Раководител на училишна економија при СОУ „Кочо Рацин“ Свети Николе
 • 2010-2013 Директор на ОУ„Народен музеј“ Свети Николе
 • Сертификат за Тренирање на јавен тренер согласно GLOBALG.A.P регулативите за овошје – зеленчук. (INCEBO-меѓународно сертификационо тело-2007)
 • -Сертификат за Successfull completed the training „Improvement of School based Assessment” (USAID-2008)
 • Сертификат за „Менаџирање со проектен циклус“ (Министерство за Образование-2007)
 • Сертификат за „Менаџмент во лабораторија-Училишна работилница“ (Министерство за Образование-2007)
 • Курс за менаџирање со изборен процес (NDI-2002год.)
 • Обука за Локални Лидери (Министерство за локална самоуправа- 2005)
 • Сите останати обуки во врска со децентрализација во период 2005-2006 год.)
 • Учество на семинар за СПИД програма во образованието. Струга-(USAID-2007).
 • Сертификат за штабска обука за заштита и спасување од пожари-2011
 • Учество во меѓународен тим за Систематско археолошко истражување на арх.лок. „Градиште“ (БИЛАЗОРА) Св.Николе заедно со TFAHR од Texas, USA – 2011,2012,2013.
 • Сертификат за јакнење на капацитетите на локална самоуправа I – Политичка академија „Konrad Adenauer“ - Февруари 2013
 • Сертификат за јакнење на капацитетите на локална самоуправа II – Политичка академија „Konrad Adenauer“ - Ноември 2013
 • Претседател на УО на ФК „Овче Поле“ Свети Николе 2013-

Странски јазици: Англиски, Германски (елементарно)
Информатика: Microsoft Office, EDUBUNTU
Возачка дозвола: А, Б, Ц категорија.