Чистење на дел од речното корито кај м.в.Отпад од шут и трска

Започнавме со реализација на уште една еколошка активност – чистење на дел од речното корито кај м.в.Отпад од шут и трска.

После чистење на овој потег, продолжуваме со чистење на речното корито кај Дрвенарија и решавање на повеќегодишниот проблем со ширење на непеијатна миризба, што го прави река Периш на тој потег.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora