Потпишан договор за поставување атмосферска канализација во м.в. Лозов расадник , за улиците “Димитар Влахов”, “Вера Ицева” и “Александар Серафимов”со два краци

Заедно со претставници од Светската Банка за обнова и развој, потпишан е договор со чии средства ќе се асфалтираат и ќе се постави атмосферска канализација во м.в. Лозов расадник , за улиците “Димитар Влахов”, “Вера Ицева” и “Александар Серафимов”со два краци, во вкупна должина од 602 м2 со што ќе се реши повеќегодишниот проблем во оваа населба.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora