Изградба на фекална канализација во населено место Ерџелија