Извршена санација и регулација на речно корито на Светиниколска река, река Периш и река Мавровица во должина од 4000 метри