ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Роден во Свети Николе во 1967 година, своето основно и средно образование го завршил во родниот град.

ОБРАЗОВАНИЕ
Своето високо образование го продолжува во Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на Факултетот за земјоделски науки и храна и се стекнува со диплома Дипл. инж. Агроном. Во тек се постдипломските студии на Маркетинг менаџмент при битолскиот Универзитет „Климент Охридски“.

РАБОТНО ИСКУСТВО
Своето сестрано работно искуство го започнува во 1989 година хонорарно како новинар во тогашното „Радио Свети Николе“, а потоа продолжува и како новинар – уредник во „ТВ Пако“ Свети Николе. Од 1992 година го започнува својот професионален ангажман како професор во средното училиште „Кочо Рацин“ во Свети Николе, од 1999 до 2003 година е Директор, а од 2006 до 2008 година е заменик Директор и одговорен за настава и производство во истоименото училиште. Своето меѓународно работно искуство го стекнува од 2008 до денес како Извршен директор на Акционерско друштво за промоција и продажба за земјоделски производи „Агри Ленд“ АД Скопје во државна сопственост.

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ
Своето богато работно искуство го надополнува со многу обуки и семинари за стручно усовршување и тоа:
- 2002 GOPA Worldwide Consultants – EU
-Програма за стручно образование и обука втора фаза, Сертификат за:
-Стратешки Менаџмент
-Методики и техники за евалуација и самоевалуација
-2005 TA VET – phase IV – Training of Teachers and VET Centre Staff
- 2006 USAID e-Schools , EDC – Сертификат за имплементација на ICT во наставата
- 2007 Institute of Menagment Development
- Обука за Тим лидери
- 2007 IMOR – Сертификат за Менаџмент во лабораторија – училишна работилница
- 2007 USAID and SEA – Сертификат за:
-Учење преку проекти
-Учење преку работа
-Учење преку заедница
-Учење во училница
- 2009 обука за постбербени активности извоз на трпезно грозје во ЕУ
- 2009 Учество на Економскиот форум во Киев Украина. Македонија – Украина режим на слободна трговија
-2010 Обука за постбербени активности во Израел во Soli Group LTD за постбербени активности на градинарски производи по стандарди за пазарите во ЕУ

ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ
-Претседател на здружение на Спортски риболовци ,,Мрена ,,Свети Николе од 1995 до денес
-Претседател на Здружение на пчелари ,,Овчеполско сонце,,Органски производители од 2007 до денес
-Член на Собрание на ЛД,,Еребица ,,од Свети Николе од 2009 година