Одделение за ЛЕР

Јавен повик за упис во Регистар за достапни локации кои можат да бидат предмет на продажба или давање под закуп за можни локации, хали, објекти, канцеларии, капацитети и сл. кои можат да бидат предмет на продажба или давање под закуп за можни greenfield и brownfield инвестиции на територијата на Општина Свети Николе.

Стратегија за Локален економски развој на Општина Свети Николе 2024-2029

Стратегија за локален економски развој 2018-2022

УРБАНИСТИЧКА РЕВИЗИЈА ЗА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Овој документ е изработен согласно Методологија за урбанистичка ревизија
подготвена во рамки на Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитети за
искористување на ресурсите.

Прашалник за потенцијални инвеститори – Questionnaire for potential investors

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora