Јавен повик за упис во Регистар за достапни локации кои можат да бидат предмет на продажба или давање под закуп за можни локации, хали, објекти, канцеларии, капацитети и сл. кои можат да бидат предмет на продажба или давање под закуп за можни greenfield и brownfield инвестиции на територијата на Општина Свети Николе.

 

Стратегија за локален економски развој 2018-2022