Одделение за ЛЕР

Јавен повик за упис во Регистар за достапни локации кои можат да бидат предмет на продажба или давање под закуп за можни локации, хали, објекти, канцеларии, капацитети и сл. кои можат да бидат предмет на продажба или давање под закуп за можни greenfield и brownfield инвестиции на територијата на Општина Свети Николе.

 

Стратегија за локален економски развој 2018-2022

УРБАНИСТИЧКА РЕВИЗИЈА ЗА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Овој документ е изработен согласно Методологија за урбанистичка ревизија
подготвена во рамки на Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитети за
искористување на ресурсите.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora