Јавен увид во Нацрт ДУП за дел од УЕ 4, Блок 12, плански опфат 12.3 К.О.Свети Николе – 28.09.2021

Јавен увид по урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електранана КП 1111/2, КО Свети Николе-вгр

Јавен увид во УПВНМ за Г3.7 – ФилтернаУПВНМ за Г3.7 – Филтерна од 03.02.2021 до 04.03.2021

Јавен увид во ДУП за УЕ4 Блок 14 Свети Николе