Урбанистички планови/проекти во постапка на донесување

Јавен увид во Урбанистички проект 21.05.2024-04.06.2024

Јавен увид во Урбанистички проект 21.05.2024-04.06.2024

Јавен увид во Урбанистички проект 02.05.2024-16.05.2024

Јавен увид во Урбанистички проект 25.04.2024-09.05.2024

Јавен увид во Урбанистички проект 03.04.2024-17.04.2024

Јавен увид во Урбанистички проект 07.03.2024-21.03.2024

Јавен увид во Урбанистички проект 07.03.2024-21.03.2024

Јавен увид во Урбанистички проект 07.03.2024-21.03.2024

Јавен увид во Урбанистички проект 07.03.2024-21.03.2024

ЈАВЕН ПОВИК

за Јавна презентација и јавна анекта на Нацрт Детален урбанистички план за дел од УЕ 5, дел од Блок 20, плански опфат 20.3 од ГУП за град Свети Николе, К.О. Свети Николе, Општина Свети Николе

Јавна презентација на 13.03.2024 во Голема сала на Општина Свети Николе

Јавна анекта од 21.02.2024 до 21.03.2024

Јавен повик

за Јавна презентација и јавна анекта на Предлог УПВНМ за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување, Б2-големи трговски единици, Б3-големи единици за угостителство на к.п.869, к.п.892/1, к.п.892/2, к.п.893, к.п.894/1, к.п.891, дел од к.п.870/1, дел од к.п.887/1, дел од к.п.910/12 м.в.Гумниште КО Преод, Општина Свети Николе, плански период 2022-2027

Јавна презентација на 11.03.2024 во Голема сала на Општина Свети Николе

Јавна анекта од 20.02.2024 до 20.03.2024

Јавен увид во Урбанистички проект 22.01.2024-05.02.2024

Јавен увид во Урбанистички проект 22.01.2024-05.02.2024

Јавен увид во Урбанистички проект 22.01.2024-05.02.2024

Јавен увид во Урбанистички проект 26.12.2023-09.01.2024

Јавен увид во Урбанистички проект 14.12.2023-28.12.2023

Јавен увид во Урбанистички проект 18.10.2023-01.11.2023

Јавен увид во Урбанистички проект 18.10.2023-01.11.2023

Јавен увид во Урбанистички проект 18.10.2023-01.11.2023

Јавен увид во Урбанистички проект 01.09.2023-15.09.2023

Јавен увид во Урбанистички проект 12.06.2023-26.06.2023

Јавен увид во Урбанистички проект 31.05.2023-14.06.2023

Јавен увид во Урбанистички проект 16.05.2023-30.05.2023

Јавен увид во Урбанистички проект 09.05.2023-23.05.2023

Јавен увид во Урбанистички проект 18.04.2023-02.05.2023

Јавен увид во Нацрт ДУП за дел од УЕ 4, Блок 12, плански опфат 12.1 К.О.Свети Николе – 11.04.2023

Повторна јавна прзентација на ден 08.05.2023 год. во 12:30 часот

Повторна јавна анкета од 26.04.2023 год. до 10.05.2023 год.

Јавен увид во Урбанистички проект 28.03.2023-11.04.2023

Јавен увид во Урбанистички проект 28.03.2023-11.04.2023

Јавен увид во Урбанистички проект 28.03.2023-11.04.2023

Јавен увид во Урбанистички проект 28.03.2023-11.04.2023

Јавен увид во Урбанистички проект 28.03.2023-11.04.2023

Јавен увид во Урбанистички проект 13.02.2023-01.03.2023

Јавен увид во Урбанистички проект 01.02.2023-15.02.2023

Јавен увид во Урбанистички проект 20.12.2022-03.01.2023

Јавен увид во Урбанистички проект 02-16.11.2022

Јавен увид во Урбанистички проект 10.10.2022

Јавен увид во Нацрт ДУП за дел од УЕ 4, Блок 12, плански опфат 12.1 К.О.Свети Николе – 30.09.2022

Јавна прзентација на ден 28.10.2022 год. во 12:30 часот

Јавна анкета од 14.10.2022 год. до 13.11.2022 год.

Јавен увид во Урбанистички проект

Јавен увид во Урбанистички проект

Јавен увид во Урбанистички проект

Јавен увид во Урбанистички проект

Јавен увид во Урбанистички проект

Јавен увид во Урбанистички проект

Јавен увид во Урбанистички проект

Јавен увид во Урбанистички проект

Јавен увид во Урбанистички проект

Јавен увид во Урбанистички проект за инфраструктура

Јавен увид по Урбанистички проект вон опфат

Јавен увид во Нацрт ДУП за дел од УЕ 4, Блок 12, плански опфат 12.3 К.О.Свети Николе – 28.09.2021

Јавен увид по урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електранана КП 1111/2, КО Свети Николе-вгр

Јавен увид во УПВНМ за Г3.7 – ФилтернаУПВНМ за Г3.7 – Филтерна од 03.02.2021 до 04.03.2021

Јавен увид во ДУП за УЕ4 Блок 14 Свети Николе

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora