Јавен увид во Урбанистички проект

Јавен увид во Урбанистички проект

Јавен увид во Урбанистички проект

Јавен увид во Урбанистички проект

Јавен увид во Урбанистички проект

Јавен увид во Урбанистички проект

Јавен увид во Урбанистички проект

Јавен увид во Урбанистички проект

Јавен увид во Урбанистички проект

Јавен увид во Урбанистички проект за инфраструктура

Јавен увид по Урбанистички проект вон опфат

Јавен увид во Нацрт ДУП за дел од УЕ 4, Блок 12, плански опфат 12.3 К.О.Свети Николе – 28.09.2021

Јавен увид по урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електранана КП 1111/2, КО Свети Николе-вгр

Јавен увид во УПВНМ за Г3.7 – ФилтернаУПВНМ за Г3.7 – Филтерна од 03.02.2021 до 04.03.2021

Јавен увид во ДУП за УЕ4 Блок 14 Свети Николе