м-р САШО ВЕЛКОВСКИ

 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Роден во Свети Николе 1971 година, женет, татко на две деца. Основно образование завршува во Свети Николе во ООУ „Кирил и Методиј“.

ОБРАЗОВАНИЕ
Средно образование завршува во СОУ „Јовче Тесличков“ во Велес како еконоимист. Во 1990 година започнува со студиите на Економскиот факултет во Прилеп, насока Економија на претпријатие при Универзитетот „Св.Климент Охридски“ и дипломира во 1995 година. Во учебната 2009/2010 година се запишува на посдипломски студии на Економскиот факултет во Прилеп по студиска програма Сметководство, финансии и ревизија и истите ги има завршено во 2011 година со одбрана на завршниот труд под наслов „Теоретско методолошки проблеми и постапки при ревизија на финансиските извештаи во функција на финансиска анализа на работењето на деловните субјекти во Република Македонија“ со што се стекнува со звање Магистер по сметководство, финансии и ревизија.

РАБОТНО ИСКУСТВО
Во 1998 година се вработува во Управата за јавни приходи на Свети Николе, а во 2008 година е распределен за советник за регистрација и услуги во УЈП регионална дирекција Штип.
До стапувањето на функција градоначалник, раководител е на Одделението за услуги во УЈП Регионална дирекција Штип.