Вработување

Вработување

 

Во општина Свети Николе бројот на вкупно вработени лица изнесува 4.670.

 

Население, работна сила и стапка на невработеност

ОпштинаСвети Николе Број на население Работна сила Вработени Невработени Стапка на невработеност Стапка на вработеност
18.497 7.868 4.670 3.198 40,6 36,6

 

таб. бр. 15. Преглед на број на население, работна сила и стапка на невработеност, Попис 2002

(извор: ДЗС)

 

 

Учество на мажите и жените во економски активно население, Попис 2002

ОпштинаСвети Николе Работна сила Мажи Жени Мажикако процент од вкупното учество Женикако процент од вкупното учество
7.868 4.574 3.294 58,1 41,9
вработени невработени вработени невработени
2.827 1.747 1.843 1.451

 

таб. бр. 16. Учество на мажите и жените во економски активно население, Попис 2002 (извор: ДЗС)

 

 

 

Структура на категоријата невработени лица во општината

Статус Мажи Жени
Невработено лице активен барател на работа 610 404
Друго лице кое бара работа 729 446
ВКУПНО 1.339 850

 

таб. бр. 17. Преглед на категоријата невработени лица во оптина Свети Николе (извор: АВРМ)

 

 

Од табелите може да се види дека е поизразена кај машката популација. Овој тренд се провлекува и низ старосната структура,

каде во сите старосни групи поголем број на невработени се мажи, и низ образованата структура, каде доминираат лица со средно образование и неквалификуваната работна сила.