Според пописот од 1994 година општината имала вкупно 18528 жители, од нив најголемиот број живеат во градот или 13292. а на селското население паѓаат 5236 жители.

Споредбено со пописот на население, домаќинства и станови во РМ од 2002 година, вкупната популација во Општина Свети Николе изнесува 18497, во градот живеат 13746 жители и во селските средини 4751 жител. Иако растот на бројот на население на територијата на општина Свети Николе е мал, покрај објективните социо-економски услови задоволува фактот дека одредено ниво на одржување на прираст се одржува  и се очекува негово благо зголемување.

Според последниот попис евидентирани се 5698 домаќинства и 7157 станови на територијата на општина Свети Николе.

Според пописот од 2002 година вкупното население во општина Свети Николе од 18497 жители е населено во 34 населени места. Следниве податоци ги отсликуваат демографските карактеристики за Општина Свети Николе, добиени од Пописот 2002 година.

Некои показатели за обемот, динамиката и компонентите на вкупниот пораст на населението и густината на населеноста, Попис 1994 и 2002 година

Вкупно население  – Општина Свети Николе

(со населените места кои влегуваат во состав на општината)

Споредбени податоци за бројот на население од Пописот во 1994 и 2002 година

Оштина Свети Николе Попис, 1994 год. Попис, 2002 год.
Вкупно 18528 18497
Град Свети Николе 13292 13746
Алакинце 13 5
Амзабегово 557 543
Арбасанци 4 1
Богословец 2 4
Буриловци 13 14
Горно Ѓуѓанце 11 3
Горно Црнилиште 358 345
Горобинци 890 820
Делисинци 1 9
Долно Ѓуѓанце 219 174
Долно Црнилиште 120 114
Ерџелија 1047 1012
Кадрифаково 180 163
Кнежје 71 86
Крушица 31 22
Макреш 2 /
Малино 68 45
Мечкуевци 18 15
Мустафино 564 517
Немањица 282 201
Нова Мездра / /
Орел 63 45
Павлешенци 122 77
Патетино 6 6
Пеширово 244 247
Преод 40 44
Ранчинци 67 38
Сопот 102 89
Стануловци 4 2
Стањевци 82 61
Стара Мездра / /
Строиманци 3 8
Трстеник 52 41

 

Според направената прогноза на движењето на населението на градот и селските населби во општината до 2010 година се очекува градот да има 14717, а селските населби 4031 жител. Се предвидува населението во градот во периодот 1994 и 2010 година да расте со 0.67% во просек годишно или за период од 16 години да се зголеми за 1425 жители, а населението во селските населби да се намаува со 1.44% годишно.

 Некои показатели за обемот, динамиката и компонентите на вкупниот пораст на населението и густината на населеноста,

Попис 1994 и 2002 година

ОпштинаРегион Вкупно население Промена (пораст) на населението
1994 2002 Број %
1994 – 2002 1994 – 2002
Свети Николе 18528 18497 -31 -0.17
Источен регион 201525 203213 1688 0.84
Македонија 1945932 2022547 76615 3.94

 

  Вкупно, градско и останато население , Попис 1994 година

ОпштинаРегион Вкупно население Градско население Останато население Учество на градското во вкупното население
Свети Николе 21444 13292 8152 62.0
Источен регион 201525 121896 79629 60.5
Македонија 1945932 1163598 782334 59.8