Демографија

Според пописот од 1994 година општината имала вкупно 18528 жители, од нив најголемиот број живеат во градот или 13292. а на селското население паѓаат 5236 жители.

Според пописот на население, домаќинства и станови во РМ од 2002 година, вкупната популација во Општина Свети Николе изнесува 18497, во градот живеат 13746 жители и во селските средини 4751 жител.

Според Попис на населението, домаќинствата и становите во Македонија во 2021 година, вкупната популација во Општина Свети Николе изнесува 15320, во градот живеат 11728 жители и во руралните средини 3592 жители.

Според пописот 2002 евидентирани се 5698 домаќинства и 7157 станови на територијата на општина Свети Николе. Споредбено според пописот 2021 евидентирани се 5120 домаќинства и 6812 станови на територијата на Општина Свети Николе

Според пописот од 2021 година вкупното население во општина Свети Николе од 15320 жители е населено во 33 населени места. Следниве податоци ги отсликуваат демографските карактеристики за Општина Свети Николе, добиени од Пописот 2021 година.

Некои показатели за обемот, динамиката и компонентите на вкупниот пораст на населението и густината на населеноста, Попис 1994, 2002 и 2021 година

Вкупно население  – Општина Свети Николе

(со населените места кои влегуваат во состав на општината)

Споредбени податоци за бројот на население од Пописот во 1994, 2002 и 2021 година

Општина Свети НиколеПопис, 1994 год.Попис, 2002 год.Попис, 2021 год.
Вкупно185281849715320
Град Свети Николе132921374611728
Алакинци1353
Амзабегово557543428
Арбасанци41
Богословец241
Буриловци13141
Горно Ѓуѓанци1133
Долно Ѓуѓанци21917488
Горобинци890820602
Делисинци192
Ерџелија10471012852
Кадрифаково180163150
Кнежје718657
Крушица31225
Макреш2
Малино684520
Мечкуевци1815
Мустафино564517400
Немањици28220175
Орел63459
Павлешенци1227726
Патетино66
Пеширово244247256
Преод404425
Ранченци673825
Сопот1028958
Стануловци42
Стањевци826147
Строиманци381
Трстеник524124
Горно Црнилиште358345373
Долно Црнилиште12011461

 

Вкупно резидентно население во Општина Свети Николе по возраст и пол, по населени места, Попис , 2021

Вкупно резидентно население Во Општина Свети Николе според етничката припадност, по населени места, Попис, 2021

 Вкупно резидентно население, домаќинства и станови во Општина Свети Николе по населени места, Попис , 2021