Корисни линкови

Државни институции

www.sobranie.mk – Собрание на Република Македонија
www.vlada.mk – Влада на Република Македонија
www.morm.gov.mk – Министерство за одбрана
www.economy.gov.mk – Министерство за економија
www.mvr.gov.mk – Министерството за внатрешни работи
www.pravda.gov.mk – Министерство за правда
www.mfa.gov.mk – Министерството за надворешни работи
www.mtsp.gov.mk – Министерство за труд и социјална политика
www.finance.gov.mk – Министерство за финансии
www.mon.gov.mk – Министерство за образование и наука
www.mzsv.gov.mk – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
www.mtc.gov.mk – Министерство за транспорт и врски
http://www.moh.gov.mk/ – Министерство за здравство
www.kultura.gov.mk – Министерство за култура
www.mls.gov.mk – Министерство за локална самоуправа
www.moepp.gov.mk – Министерство за животна средина и просторно планирање

 

Агенции, комисии, фондови и други институции во Македонија

www.investinmacedonia.com – Агенција за странски инвестиции во РМ
www.emigration.gov.mk – Агенција за иселеништво
www.ams.gov.mk – Агенцијата за млади и спорт
http://www.uslugi.gov.mk – Агенцијата за развој и инвестиции
www.zvrm.gov.mk – Агенција за вработување на РМ
www.ads.gov.mk – Агенција за државни службеници
www.apprm.gov.mk – Агенција за поддршка на претприемништво на РМ
www.mapas.gov.mk – Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
www.kzk.gov.mk – Комисија за заштита на конкуренција
www.sec.gov.mk – Комисија за хартии од вредност
http://www.komspi.mk/- Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер
www.katastar.gov.mk – Државен завод за геодетски работи
www.piom.com.mk – Фонд за пензиско и инвалидско осигурување
www.fzo.org.mk – Фонд за здравствено осигурување
http://javni-nabavki.finance.gov.mk – Биро за јавни набавки
www.ippo.gov.mk – Биро за заштита на индустриска сопственост
www.arhiv.gov.mk – Архив на РМ
www.slvesnik.com.mk – Службен весник на РМ
www.mchamber.org.mk – Стопанска Комора на РМ
www.mse.org.mk – Македонска берза
www.cdhv.org.mk – Централен депозитар за хартии од вредност
www.crm.org.mk – Централен регистар на РМ
www.customs.gov.mk – Царина
www.stat.gov.mk – Државен завод за статистика
www.ujp.gov.mk – Управа за јавни приходи
http://www.ombudsman.mk/ – Народен правобранител
www.nbrm.gov.mk – Народна банка

 

Македонски дневни весници и неделници

www.dnevnik.com.mk – Дневник
www.vecer.com.mk – Вечер
www.vest.com.mk – Вест
www.utrinski.com.mk – Утрински весник
www.novamakedonija.com.mk – Нова Македонија
www.forum.com.mk – Форум

 

Седишта на меѓународни организации во Македонија

www.osce.org/skopje – ОБСЕ мисијата во Скопје
www.iri.org – Меѓународен републикански институт ( IRI )

 

Новински агенции и корисни сајтови

www.netpress.com.mk – Нетпрес
www.mia.com.mk – Миа
www.makfax.com.mk – Мафакс
www.kirilica.com.mk – Кирилица
www.pressonline.com.mk/default-MK.asp – Пресонлајн
www.pravo.org.mk – Сајт за сите закони од Македонија
www.kancelarija.org.mk – Канцеларија за контакт помеѓу НВО и Собранието на Р. Македонија
www.zlatnakniga.com.mk – Златна книга

http://988.mt.com.mk – Бела книга со телефонски броеви од Македонија

http://www.skopjediem.com/ – информација од Македонија за амбасадите, странските претставништва и за странските фирми во Македонија.

 

Меѓународни институции и агенции

http://europa.eu – Европска Унија
http://www.europarl.europa.eu/portal/en – Европски парламент
www.coe.fr – Совет на Европа
www.nato.int – НАТО – Северноатланска алијанса
www.un.org – Обединети нации
www.kas.de – Фондација Конрад Аденауер
http://www.schuman-institute.eu/ – Институт Роберт Шуман
www.gtz.de/de/index.htm – GTZ
www.imf.org/external/index.htm – Mеѓународен монетарен фонд
www.stabilitypact.org – Пакт за стабилност
www.worldbank.org – Светска банка
www.undp.org/governance – УНДП
www.usaid.gov – УСАИД

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora