Општинска администрација

  • Градоначалник
  • Сектори и одделенија во општината
  • Правилник за систематизација
  • Органограм на општината
  • Годишни финансиски извештаи, буџет и завршни сметки

Информации

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora