Средни училишта

СРЕДНИ УЧИЛИШТА

 Средно Општинско Училиште „Кочо Рацин“ Свети Николе е формирано во 1961 година и работи до ден денес. Во состав на ова училиште учениците можат да изберат да изучуваат гимназиска струка или стручното образование. Стручното образование е со три струки: земјоделско ветеринарна струка (образовен профил – техничар за фармерско производство, ветеринарен техничар, техничар за хортикултура, техничар за агроменаџмент, градинар-цвеќар); машинска струка (образовен профил – автотехничар-мехатроничар) ихемиско технолошка струка (образовен профил – месопреработувач). Наставата се одвива во две згради. Гимназиско образование изучуваат учениците во објект бр.1 на улица „Кочо Рацин“ со вкупен број од 245 ученици поделени во 12 паралелки по 3 паралелки за секоја учебна година. Стручно образование учениците изучуваат во објектот бр.2 на улица „Маршал Тито“ со вкупен број 235 ученици во 17 паралелки. Вкупно во средното училиште се запишани 480 ученици а додека пак вкупен број на вработени лица во училиштето изнесува 85 лица од кои: наставници за предметна настава 54 наставници,бројот на раководен кадар изнесува 3 лица од кои еден директор и два помошници на директорот,стручни соработници – 6 лица и тоа педагог, психолог, два библиотекари, социолог и дефектолог,технички персонал од 19 лица, административен кадар од 4 лица – секретар, благајник, архивар и сметководител.Во двата објекти во кои се изведува настава како и во ученичкиот дом има инсталиран систен за парно греење. Наставата се изведува на македонски јазик. Во состав на училиштето има и ученички дом, целосно опремен со спални, занимални и со вкупен капацитет од 106 легла

контакт податоци на училиштето:

адреса: ул. „Кочо Рацин“ бр.24, 2220 Свети Николе

тел: 032 440 955; 032 443 631

е-пошта: kocoracinsvnikole@gmail.com

директор:вд директор Косто Штериов

тел: 070 264 464

е-пошта: kosto_57@yahoo.com

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ