Барање за еколошки дозволи

Обрасци за ippc

Правилник за издавање на дозволи

Уредба за ipps

Поднесени барања :

ДПТУ АГРОГЛОБАЛ ТРЕЈД ДОО Скопје – подружница КОКИ ЛУКС Свети Николе

Б-Интегрирана еколошка дозвола ДПТУ АГРОГЛОБАЛ ТРЕЈД ДОО Скопје – подружница КОКИ ЛУКС Свети Николе Производство на мелнички производи село Горобинци Број на Дозвола бр.1204/16  

НАЦРТ Б-Интегрирана еколошка дозвола ДПТУ АГРОГЛОБАЛ ТРЕЈД ДОО Скопје – подружница КОКИ ЛУКС Свети Николе Производство на мелнички производи село Горобинци 

Барање за добивање дозвола за усогласување со оперативен план Б-интегрирана еколошка дозвола

АД БИМ-Свети Николе

Б-Интегрирана Еколошка дозвола АД БИМ-Свети Николе

Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола -АД БИМ – Свети Николе

Б-интегрирана еколошка дозвола -АД БИМ ДОО

МЛИН ИВАНА ДООЕЛ, с. Кадрифаково СВЕТИ НИКОЛЕ

ГАЈА СОЛУШН ДОО ШТИП

Друштво за промет и услуги Овчеполка ДООЕЛ Велес

„БИМ“ АД  – Свети Николе

„КОКИ-ЛУКС“ ДООЕЛ Свети Николе

МЛИН ИВАНА ДООЕЛ, с. Кадрифаково СВЕТИ НИКОЛЕ

ОРАНЖЕРИИ „ГРАДИНАР’ СВЕТИ НИКОЛЕ

МЕСНА ИНДУСТРИЈА И КЛАНИЦА ДОО СВЕТИ НИКОЛЕ

  •     Барање за добивање Б дозвола за услогласување со оперативен план за МЕСНА ИНДУСТРИЈА И КЛАНИЦА ДОО СВЕТИ НИКОЛЕ

ОВЧЕПОЛКА ДОО ВЕЛЕС

ОДОБРЕНИ Б-ДОЗВОЛИ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora