Обрасци за ippc

Правилник за издавање на дозволи

Уредба за ipps

Поднесени барања :

МЛИН ИВАНА ДООЕЛ, с. Кадрифаково СВЕТИ НИКОЛЕ

ГАЈА СОЛУШН ДОО ШТИП

Друштво за промет и услуги Овчеполка ДООЕЛ Велес

„БИМ“ АД  – Свети Николе

„КОКИ-ЛУКС“ ДООЕЛ Свети Николе

МЛИН ИВАНА ДООЕЛ, с. Кадрифаково СВЕТИ НИКОЛЕ

ОРАНЖЕРИИ „ГРАДИНАР’ СВЕТИ НИКОЛЕ

МЕСНА ИНДУСТРИЈА И КЛАНИЦА ДОО СВЕТИ НИКОЛЕ

  •     Барање за добивање Б дозвола за услогласување со оперативен план за МЕСНА ИНДУСТРИЈА И КЛАНИЦА ДОО СВЕТИ НИКОЛЕ

ОВЧЕПОЛКА ДОО ВЕЛЕС

ОДОБРЕНИ Б-ДОЗВОЛИ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН