Општина Свети Николе

Плоштад Илинден бб, 2220 Свети Николе
тел. (централа): +389 (32) 444 169
e-mail: info@svetinikole.gov.mk

Градоначалник: м-р Сашо Велковски
тел./факс: +389 32 440 911
e-mail: gradonacalnik@svetinikole.gov.mk

Секретар: Кирил Макаровски
тел./факс: +389 32 443 805
e-mail: sekretar@svetinikole.gov.mk

Инфо центар
тел. (централа): +389 (32) 444 169
e-mail: info@svetinikole.gov.mk

Лице за односи со јавноста

Даниела Лазарова
тел. (централа) +389 (32) 444 169
e-mail: daniela.lazarova@svetinikole.gov.mk

Службени лица за пристап до информации од јавен карактер

Ивана Димитрова
тел. (централа) +389 (32) 444 169
e-mail: ivana.jordanova@svetinikole.gov.mk

Катерина Стамболиева
тел. (централа) +389 (32) 444 169
e-mail: katerina.stambolieva@svetinikole.gov.mk

Славица Димова
тел. (централа) +389 (32) 444 169
e-mail: slavica.dimova@svetinikole.gov.mk

Маринела Зафирова
тел. (централа) +389 (32) 444 169
e-mail: marinela.zafirova@svetinikole.gov.mk