Контакт информации

Општина Свети Николе

Плоштад Илинден бб, 2220 Свети Николе
тел. (централа): +389 (32) 444 169
e-mail: info@svetinikole.gov.mk

Градоначалник: Дејан Владев
тел./факс: +389 32 440 911
e-mail: gradonacalnik@svetinikole.gov.mk

Секретар: Зоран Стојчев
тел./факс: +389 32 443 805
e-mail: sekretar@svetinikole.gov.mk

Инфо центар
тел/факс: +389 (32) 444 982
e-mail: info@svetinikole.gov.mk

Одделение за финансии и буџет:
e-mail: finansii@svetinikole.gov.mk

Одделение за даноци комунални такси:
e-mail: danocno@svetinikole.gov.mk

Одделение за локален економски развој:
e-mail: ler@svetinikole.gov.mk

Одделение за урбанизам:
e-mail: urbanizam@svetinikole.gov.mk