ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА РЕКЛАМНИ ПАНОА (БИЛБОРДИ И СИТИЛАЈТИ) И РЕКЛАМНИ ТАБЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Предмет на ова известување е добивање на право (одобрение) за поставување на рекламни паноа и рекламни табли на територијата на општина Свети Николе. Локациите и бројот на рекламните паноа (билборди) се утврдени во Програмата за поставување на урбана опрема и опрема за рекламирање на јавни површини.

 Висината на надоместоткот за издадено одобрение за користење на место за огласување е утврдена согласно Правилник за утврдување на надоместоците во постапката за издавање одобрение за користење на место за огласување односно отстранување  на обележје.

Сите заинтересирани лица за користење на место за огласување, може да поднесат барање во Канцеларија за едношалтерско работење Општина Свети Николе.

            Детални информации за постпакта за Одообрение за поставување на натписи и рекламни табли можат да се добијат во Општина Свети Николе во Одделение за комунални работи.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora