„Партнерство за поефикасни општини“

На настанот: „Партнерство за поефикасни општини“ , градоначалникот на Општина Свети Николе Дејан Владев, прими сертификат за посветеноста на Општина Свети Николе во реализирањето на техничката поддршка од страна на Проектот во организација на УСАИД „Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите“, за постигнатите резултати на Општина Свети Николе во унапредување на административните капацитети за зголемување на приходите од сопствени извори на финансирање, пристап до надворешни извори за финансирање, како и зголемување на нивото на извршување на буџетот на општината.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora