Повик за млади од Одделот за млади на Советот на Европа

Почитувани Млади од 18 – 30 години,

Општина Свети Николе, преку Службеникот за млади како и преку своите начини на информирање споделува информација за Oтворен повик од Одделот за млади на Советот на Европа во партнерство со Европскиот младински форум и Германскиот сојузен младински совет, кои организира тренинг курс за зајакнување на капацитетот на младинското граѓанско општество да се залага за за човекови права и демократија за младите луѓе на Советот на Европа и на национално ниво .

Курсот за обука се одржува во Европскиот младински центар, Стразбур, од 17 до 24 септември 2023 година (вклучени се деновите на пристигнување и поаѓање).

Цел и цели

Курсот за обука има за цел да ги развие компетенциите на младинското граѓанско општество и младите активисти да се залагаат за човекови права, демократија, обезбедување младинска перспектива во целата работа на Советот на Европа, како и застапување за имплементација и проширување на стандардите на Советот на Европа во национално и локално ниво.

Цели на курсот:

 Да се запознаат учесниците со Советот на Европа, неговите институции и стандарди за демократија, човекови права и младинско учество;
 Да се развијат компетенциите на учесниците во застапувањето засновано на човекови права и да се зајакне нивниот капацитет да развијат и имплементираат стратегии и практики за застапување;
 Да се создаде простор за споделување и учење едни од други, како и од примери на добри практики во застапувањето за човекови права и демократија, структури за младинско учество во одлучувањето, работа со носителите на одлуки итн.;
 Да се поврзат учесниците со работата на Одделот за млади, особено со проектот Младите ја ревитализираат демократијата;
 Да се развијат заеднички иницијативи/дејства за застапување, поддржувајќи ги и целите за застапување на проектот Млади ја ревитализираат демократијата: зајакнување на младинското учество на изборите и отстранување на бариерите за учество на младите на изборите, како и обезбедување структури за учество на младите во одлучувањето.

Профил на учесници

Курсот за обука е наменет за учесници кои се:

 на возраст меѓу 18 и 30 години, може да се направат исклучоци доколку се оправдани;
 претставници на националните младински совети, меѓународни младински организации/мрежи и друго младинско граѓанско општество мотивирани понатаму да се залагаат и да соработуваат со Советот на Европа;
 заземање позиција во нивните организации што овозможува следење на курсот за обука со кампањи/иницијативи за застапување;
 посветени на вредностите на Советот на Европа, демократијата, човековите права и владеењето на правото, како и на младинското учество и се заинтересирани за преземање понатамошни активности;
 мотивирани и способни да го следат целиот курс за обука и да бидат вклучени во следењето на проектот;
 способни да работат самостојно на англиски јазик;
 се жител на една од државите потписнички на Европската културна конвенција; може да се направат исклучоци доколку се оправдани.

Апликација

Сите кандидати мора да аплицираат онлајн на http://youthapplications.coe.int

Покрај пополнувањето на формуларот за апликација преку Интернет, тие треба да испратат писмо за поддршка од нивната организација што испраќа преку е-пошта на youthdemocracy@coe.int.

Целосниот формулар за апликација, вклучувајќи го и писмото за поддршка од организацијата што испраќа, мора да се достави на интернет пред 14:00 часот (CET), 27 јули 2023 година.

Понатамошна информација

Повикот за учесници е достапен на овој линк: https://rm.coe.int/2023-tc-advocacy-call-for-participants-2770-8654-5928-5/1680abf18d

За сите прашања, ве молиме контактирајте не на youthdemocracy@coe.int

Финансиски и практични услови за учество
Патни трошоци
Ќе бидат вратени патните трошоци за семинарот за обука во Стразбур според правилата на Советот на Европа. Само учесниците кои присуствуваат на целиот семинар за обука ќе може да побараат надомест за аптните трошоци.
Се очекува учесниците да пристигнат во Европскиот младински центар во Стразбур на 17 септември и поаѓањето е на 24 септември 2023 година.
Сместување
Пристигнувањето и сместувањето за семинарот за обука ќе бидат обезбедени и платени од страна на Советот на Европа во Европскиот младински центар Стразбур.

Работни јазици
Англискиот ќе биде работен јазик на курсот за обука. Од учесниците се бара да можат да се изразат автономно на англиски јазик.

Општина Свети Николе ќе продолжи со поддршка на ваквите иницијативи за младите од Општина Свети Николе и да ги информира за сите повици кои се однесуваат за млади на територијата на Општина Свети Николе.

Доколку Ви е потребна било каква помош во врска со потполнувањето може да се обратите до

До

Ивица Арсов

Службеник за млади

Канцеларија за млади

Зграда на Општина Свети Николе Канцеларија Пр. Бр. 11 – Приземје

Секој работен ден од 7:30 до 15:30

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora