Решение за поништување на Објавата Бр.1(10.02.2023) за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање

Решение се поништува Објавата Број 1(10.02.2023) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на РСМ по пат на електроско јавно наддавање објавени во дневниот печат „Нова Македонија“ и „Слободен печат“ и во Службен весник на РМ

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora