12-та седница на Советот на Општина Свети Николе

Дванаесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 30. 10.  2013 година (среда) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

 

Д н е в е н   р е д

 

– Усвојување на Записникот од единаесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 09.10. 2013година;

Точка 1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина СВЕТИ НИКОЛЕ за извештајниот период (кумулативно) за квартал Трети-од 01.01.2013година до 30.09.2013година;

Точка 2

Извештај за реализација на Општина Свети Николе за трет квартал за 2013 година;

Точка 3

Измена и  дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 2013 година

Точка 4

Измена и  дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) во 2013 година

Точка 5

Измена и  дополнување на Програматаза уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2013 година

Точка 6

Измена и  дополнување на Програматаза активностите на Општина Свети Николе во областа накултурата во 2013 година

Точка 7

Измена и  дополнување на Програматаза активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски развој во 2013 година

Точка 8

Измена и  дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2013 година

Точка 9

Измена и  дополнување на Програматаза активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2013 година

Точка 10

Измена и  дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе

во областа на образованието во 2013 година

Точка 11

Измена и  дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе

во областа на социјалната заштита во 2013 година

Точка 12

Измена и  дополнување на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Свети Николе, во 2013 година

Точка 13

Измена и  дополнување на Програмата За активностите на Општина Св.Николе во областа на заштита и спасувањето и противпожарната заштитаво 2013 година

 Точка 14

Измена и Дополнување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2013 година;

 Точка 15

Програма    за чистење и одржување на улиците и  локалните патишта во Општина Свети Николе  за 2013-2014 година во зимски услови

Точка 16

Предлог – Оперативен план за чистење и одржување на улици, локални патишта и речни водотеци  во Општина Свети Николе за 2013-2014 година во зимски услови;

Точка 17

Предлог – Програма  за управување со отпад на Општина Свети Николе за 2013 година;

 Точка 18

Предлог – Одлука за формирање на Локален совет за превенција;

Точка 19

Предлог – Листа за  дополнување на Листата за определување на  имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Свети Николе

 Точка 20

Прдлог – Одлука за промена на име на  улици;

Точка 21

Предлог – Одлука за едностран раскин на Договрот за јавно-приватно пратнерство, реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина Свети Николе бр. 08-660/12 од 27.09.2012 година;

 

 Совет на Општина Свети Николе           

 Претседател,

 Илија Стоилев

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora