13-та седница на Советот на Општина Свети Николе

Тринаесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 26.11.  2013 година (вторник) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

Д н е в е н   р е д

 

– Усвојување на Записникот од дванаесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 30.10. 2013година;

Точка 1

Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2013 година;

Точка 2

Предлог – Одлука за пристапување кон изработка на ДУП за дел од населба “Лиска”;

Точка3

Предлог – Одлука за пристапување кон изработка на нов ДУП во м.в. “Мавровица”

Точка 4

Предлог – Одлука за разрешување и именување на член на Совет за јавно здравје;

Точка 5

Предлог – Одлука за именување на членови на Управниот одбор на ЈП “Погребални услуги” – Свети Николе;

Точка 6

Предлог – Одлука за разрешување и именување на членови во Надзорниот Одбор на ЈП “Погребални услуги” – Свети Николе;

Точка 7

Предлог – Одлука за разрешување и именување на член на Училишниот Одбор на СОУ “Кочо Рацин” –ретасдтавник на Општина  Свети Николе;

Точка 8

Предлог – Одлука за разрешување и именување на член на Совет на млади;

Точка 9

Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за распишување конкурс за изработка на идејно решение за грб и знаме на Општина Свети Николе бр.0701-749 од 24.09.2013 година;

Точка 10

Предлог – Одлука за определување имиња на улици за град Свети Николе;

 Точка 11

Предлог – Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Свети Николе, во 2014 година;

 Точка 12

Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП “Погребални услуги” за период од 01.01. до 30.09.2013 година;

Точка 13

Согласност на Статутот на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николе;

Точка 14

Согласност на Правилникот за организација  и систематизација на работните места на јавните службеници во Јавната општинска установа за деца – Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николе;

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora