14-та седница на Совет на Општина Свети Николе

Четиринаесеттата  седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 16.12.  2013 година (понеделник) со почеток во 16:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

Д н е в е н   р е д

 

– Усвојување на Записникот од тринаесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 26.11. 2013година;

 

Точка 1

            Предлог – Одлука  за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2013;

Точка 2

Предлог – Одлука за  проширување на буџетот на Општина Свети Николе за  2013;

Точка 3

           Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект “ Изградба  на Сточен Пазар во КО Немањици” ;

Точка 4

           Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата “ Изградба  на сточен Пазар во КО Немањици” ;

Точка 5

           Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект “Изградба  и уредување на јавни зелени површини за одмор и рекреација во руралните средини Ѓуѓанци, Горобинци, Црнилиште и Кнежје

Точка  6

           Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата “Изградба  и уредување на јавни зелени површини за одмор и рекреација во руралните средини Ѓуѓанци, Горобинци, Црнилиште и Кнежје;

Точка 7

           Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект  “Изградба на локален пат, вклучително и мост од с.Мустафино до црквата Св.Вознесение и селските гробишта и Изградба на локален пат вклучително и мост од Д.Ѓуѓанце до црквата Св.Никола “;

Точка 8

           Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата “Изградба на локален пат, вклучително и мост од с.Мустафино до црквата Св.Вознесение и селските гробишта и Изградба на локален пат вклучително и мост од Д.Ѓуѓанце до црквата Св.Никола “;

Точка 9

            Предлог – Одлука за пристапување кон изработка на урбанистички план  вон населено место за КП бр.6294 КО Свети Николе;

Точка 10

Предлог – Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт детален урбанистички план за дел од УЕ-1 Свети Николе;

Точка 11

Предлог – Решение за именување на член на Управниот одбор во Општинската установа Дом на културата  “Крсте Мисирков”  Свети Николе;

Точка 12

            План и програма за работата на ЈКП “Комуналец” Свети Николе за 2014 година;

Точка 13

            Предлог – Програма за изработка , измени и дополнување на Урбанистички  планови на територијата на општина Свети Николе за  2014 година.

Точка 14

            Програма за работа на ОУ Народен Музеј Свети Николе за 2014 година

Точка 15

            Предлог – Програма за работа на ОУ Дом на култура “Крсте Петков Мисирков” за 2014 година;

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora