16-та седница на Совет на Општина Свети Николе

Шеснаесеттата   седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 30.12.  2013 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

           Д н е в е н   р е д

 

– Усвојување на Записникот од четиринаесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 16.12. 2013година;

– Усвојување на Записникот од петнаесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 16.12. 2013година;

Точка 1

Предлог – Програма  за активностите на Општина Свети Николе  во областа на социјалната заштита во 2014 година;

            Точка 2

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе  во областа на образованието во 2014 година;

            Точка 3

Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе за 2014 година;

Точка 4

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на  спорт и  млади  во 2014 година;

Точка 5

Предлог – Програма  за активностите на Општина Свети Николе  за поддршка на НВО секторот во 2014 година;

Точка 6

Предлог – Програма  за активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ)  во  2014 година;

Точка 7

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на  заштита и спасување и противпожарна заштита  во 2014 година;

            Точка 8

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на  меѓународната соработка во 2014 година;

 Точка 9

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на  Локалниот економски развој во 2014 година;

 Точка 10

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на  културата  во 2014 година;

 Точка 11

Предлог – Програма за работа на  Комисијата за родова рамноправност;

            Точка 12

Буџетски календар за 2014 година на Општина Свети Николе;

 Точка 13

Буџет на Општина Свети Николе за 2014 година;

             Точка 14

Предлог – Одлука  за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014;

            Точка 15

План и програма за работата на ЈКП “Комуналец” Свети Николе за 2014 година;

Точка 16

Барање од МЗ с.Крушица;

            Точка 17

            Предлог – Програма за измена и дополна на Програмата  за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Свети Николе во 2014 година;

             Точка 18

            Измена на анексот на годишната програма за работа на ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија за учебната 2013/2014 година – Меѓуетничка интеграција во образованието;

Точка 19

Предлог – Одлука за измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од УЕ 3 (Горобински пат) Свети Николе;

Точка 20

Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект;

Точка 21

Предлог – Одлука за давање согласност за намена на инвестицијата;

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora