19-та седница на Совет на Општина Свети Николе

Деветнаесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 27.02.  2014 година (четврток) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

Д н е в е н   р е д

 

– Усвојување на Записникот од седумнаесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 31.01. 2014година;

– Усвојување на Записникот од осумнаесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 06.02. 2014година

Точка 1

Предлог – Одлука за определување на ширина на крајбрежниот појас на водотекот река МАВРОВИЦА во населено место Свети Николе – град;

 Точка 2

Предлог – Одлука За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од „МЗ- 2”   нас„Кумановски пат” град Свети Николе  2013-2018;

Точка 3

Предлог – Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од нас.,,Бел Камен’’ „УБ11  и УБ 12”   Свети Николе  2013-2018;

Точка 4

Предлог – Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети Никол   ,,Индустриска зона  – ЈУГ ‘’;

Точка 5

Предлог – Одлука  за Изменување и дополнување на одлуката за промена на имиња на улици во Општина Свети Николе бр.0701-518 од 11.06.2013 година

Точка 6

Предлог – Одлука за укинување на Одлука бр. 0701-124 донесена на 31.12.2014 година;

Точка 7

Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Свети Николе за 2014 година;

Точка 8

Предлог – Решение за разрешување и именување претставници од  Општина Свети Николе за членови во Училишниот одбор на  Општинско основно училиште ООУ “Кирил и Методиј “ Свети Николе;

 Точка 9

Предлог – Решение за разрешување и именување на надворешни членови во Управниот одбор на   ЈКП “Комуналец” Свети Николеч

 Точка 10

Предлог – Решение за разрешување и именување на надворешен член во Надзорниот Одбор за контрола на материјалното-финансиско работење   на

ЈКП “Комуналец” Свети Николе;

 Точка 11

Извештај за извршениот годишен попис во Општина Свети Николе со состојба на 31.12. 2013 година;

Точка 12

Квартален извештај за извршување на Буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот период (комулативно) за квартал Четврти од 01.01. 2013 година до 31.12. 2013 година;

Точка 13

Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четврт квартал за 2013 година;

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora