21-ва вонредна седница на Советот на Општина Свети Николе

Дваесетипрвата вонредна седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 07.04. 2014 година (понеделник ) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

Д н е в е н   р е д

 

Точка 1

Предлог – Решение за престанок на мандат на член на Совет;

Точка 2

Предлог – Одлука  за верификација на мандат на член на Советот на Општина Свети Николе;

Точка 3

Предлог – Одлука за сопствено учество на Општина Свети Николе во проект за изработка на Геодетски елаборат за времена експропријација за изградба на систем за наводнување “Немањици”;

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora