22-ра вонредна седница на Советот на Општина Свети Николе

Дваесетивтората седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 25.04.  2014 година (петок ) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

 Д н е в е н   р е д

 

– Усвојување на Записникот од дваесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 19.03.2014година;

– Усвојување на Записникот од дваесетипрвата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 07.04. 2014година;

             Точка 1

Предлог – Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 година;

            Точка 2

Предлог – Одлука  за склучување за здружување на воспоставување на систем за управување со отпад на регионални ниво;

Точка 3

Предлог – Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети николе;

Точка 4

Предлог – Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети николе;

Точка 5

Предлог – Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети николе;

Точка 6

Предлог – Одлука за утврдување на приоритети на изградба на локални улици со водоводна и канализациона мрежа од доделени средства  од Светска банка за обнова  развој за  Општина Свети Николе;

 Точка 7

Предлог – Одлука за усвојување на Менторски акциски план;

Точка 8

Предлог – Одлука  за давање согласност за прифаќање на договор за донација;

            Точка 9

Предлог – Решение за избор на член на Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања на Советот на  Општина Свети Николе;

            Точка 10

Предлог – Решение за избор на член  на  Комисијата за планирање и уредување на просторот и  заштита на животната средина и природата;

            Точка 11

Предлог – Решение за избор на член  на  Комисијата за јавни  дејности;

            Точка 12

Предлог – Решение за избор на претседател и член  на  Комисијата за комунални работи и сообраќај;

Точка 13

Предлог – Решение   за именување на претставник од локалната самоуправа во Управниот одбор на Јавната здравствена организација   Здравен дом – Свети Николе;

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora