25-та седница на Советот на Општина Свети Николе

Дваесет и петтата седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден25.07. 2014 година (петок) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

 

Д н е в е н   р е д

 – Усвојување на Записникот од дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 25.06. 2014година;

 

Точка 1

Предлог – Одлука за утврдување на грб и знаме на Општина Свети Николе;

 Точка 2

Предлог – Одлука за давање согласност на Одлука од 11.07. 2014 за измена на статутот на регионалниот одбор за управување со отпад во Источен плански регион;

Точка 3

Предлог – Решение за именување на претставник од локалната самоуправа во Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Свети Николе;

 Точка 4

Извештај за работа на Јавната Општинска Установа за деца – Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николе за учебната 2013/2014 година;

Точка 5

Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Свети Николе за 2013 година;

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora