26-та седница на Советот на Општина Свети Николе

Дваесет и шестата редовна седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 08.08. 2014 година (петок) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

Д н е в е н   р е д

  Точка 1

Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 година;

 Точка 2

Предлог – Одлука за донесување на детален урбанистички план за дел ‘’УЕ 2’’ – локалитет “Мавровица” Свети Николе, измена и дополна плански период 2013 – 2018 година;

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora