27-ма итна седница на Советот на Општина Свети Николе

 Дваесет и седмата итна седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 20.08. 2014 година (среда) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

Д н е в е н   р е д

 

Точка 1

Предлог – Одлука за избор на проект за учество во Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на Мали инфраструктурни проекти – Втор повик,

Точка 2

Предлог – Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на мали инфраструктурни проекти – Втор повик,

Точка 3

Предлог – Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од ,,МЗ 1,, Светио Николе – локалитет ,,градски пазар,, плански период 2013 – 2018 година,

 

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora