29-та седница на Совет на Општина Свети Николе

Д н е в е н   р е д

 

– Усвојување на Записникот оддваесетиосмата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 05.09. 2014година;


Точка 1

Предлог – Решение за разрешување и именување претставник од Општина Свети Николе за член во Училишниот одбор на Општинско основно училиште СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе;

 Точка 2

Предлог – Годишна програма на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе за учебната 2014 – 2015 година;

Точка 3

Предлог – Годишна програма за работа на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе во учебната 2014 – 2015 година;

 Точка 4

Предлог – Годишна програма за работа на ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија во учебната 2014 – 2015 година;

Точка 5

            Предлог – Годишна програма за воспитно образовната дејност за учебната 2014 – 2015 година на СОУ “Кочо Рацин Свети Николе;

 Точка 6

Годишен извештај за работата на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе во учебната 2013/2014 година;

Точка 7

Годишен извештај за работата на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе во учебната 2013/2014 година;

Точка 8

Годишен извештај за работата на ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија во учебната 2013/2014 година;

Точка 9

Годишен извештај за воспитно образовната работа на СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе за учебната 2014 – 2015 година;

 Точка 10

Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП “Погребални услуги” Свети Николе за период од 01.01. до 30.06. 2014 година;

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora