23-та седница на Советот на Општина Свети Николе

Дваесет и третата седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден29.05. 2014 година (четврток) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

 

Д н е в е н   р е д

 

– Усвојување на Записникот оддваесетивтората седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 25.04. 2014година;

Точка 1

Предлог – Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 година;

             Точка 2

Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе;

Точка 3

Предлог – Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на кулурата;

            Точка 4

Предлог – Одлука за давање на право на времено користење на објект – училиште во с. Кнежје сопственост на Општина Свети Николе на ОУ Народен МузејСвети Николе;

            Точка 5

Предлог – Одлука за давање согласност за реализација на екскурзија;

 Точка 6

Предлог – Одлука за одржување на гробишта во с. Ерџелија;

Точка 7

Предлог – Одлука за донација од УНДПна Општина Свети Николе за спроведување активности во Општо корисна општина – ОКО Сервис 2.;

Точка 8

Предлог – Одлука За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од ,, МЗ 1,, Свети Николе – локалитет ,,градски пазар,, плански период 2013-2018г.

           Точка 9

Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП “Погребални услуги” Свети Николе;

Точка 10

Предлог – Програмаза Јавни работи во 2014 година;

Точка 11

Предлог – Програма за работа на Советот на општина Свети Николе за 2014 година;

Точка 12

Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 2013 година;

Точка 13

Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на вардарски плански регион за 2013 година;

Точка 14

Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот период (комулативно) за квартал Први од 01.01. 2014 година до 31.03. 2014 година;

 Точка 15

Извештај за реализација на Општина Свети Николе за првиот квартал за 2014 година;

Точка 16

Извештај за материјално-финансико работење на ЈП “Погребални услуги” Свети Николе за период од 01.01. до 31.03. 2014 година;

Точка 17

Барање за измена на ДУП;

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora