20-та седница на Советот на Општина Свети Николе

Дваесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 19.03. 2014 година (среда) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

 

Д н е в е н   р е д

 

Усвојување на Записникот од деветнаесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 27.02. 2014година;

 Точка 1

 Предлог – Одлука за давање на користење на недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе  без надомест;

 Точка 2

Предлог – Одлука  за поништување на Одлуката  на Советот на Општина Свети Николе  бр.0701-825 од 24.09.2012 година;

Точка 3

Усвојување на Завршна сметка на Општина Свети Николе за 2013 година;

Точка 4        

Усвојување на Годишен извештај за работењето на Општина Свети Николе за 2013 година;                                                                                                

Точка 5

Усвојување на Завршна сметка на Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николе  за 2013 година;

Точка 6

Усвојување на Завршна сметка на СОУ”Кочо Рацин” Свети Николе за 2013 година;

Точка 7

Усвојување на Завршна сметка на ООУ”Гоце Делчев” Свети Николе за 2013 година;

 Точка 8

Усвојување на Завршна сметка на СОУ”Кирил и  Методиј” Свети Николе за 2013 година;

Точка 9

Усвојување на Завршна сметка на СОУ”Даме Груев” с. Ерџелија  за 2013 година;

Точка 10

Усвојување на Завршна сметка на Општинска Установа “Народен Музеј”- Свети Николе  за 2013 година;

 Точка 11

Усвојување на Завршна сметка на Општинска Установа Дом на култура “Крсте П.Мисирков”  – Свети Николе  за 2013 година;

 Точка 12

Усвојување на Завршна сметка на ЈКП “Комуналец” Свети Николе за 2013 година;

Точка 13

Усвојување на Завршна сметка на ЈКП “Единство” Свети Николе за 2013 година;

 Точка 14

Усвојување на Завршна сметка на ЈП “Погребални услуги “ Свети Николе за 2013 година;

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora