ЈАВЕН ОГЛАС до невработени евидентирани лица кои потешко се вкличуваат на пазарот на трудот.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (Службен весник на РМбр 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр.1/06) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден ??.04.2015 година донесе:

 

 

 

ОДЛУКА

за продолжување на важењето на Стратегијата за локален развој на Општина Свети Николе за периодот од 2010 – 2015 година

 

 

 

Член 1

 

Стратегијата за локален развој на Општина Свети Николе за периодот 2010-2015 год. усвоена од страна на Советот на Општина Свети Николе со Заклучок бр. 0701-169 од 17.02.2010 година продолжува да се применува во делот на нереализираните цели и активности до донесување на нова Стратегија за локален развој.

 

 

Член 2

 

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Бр. ???? – ?????.??.2015 год.Свети Николе Совет на Општина Свети НиколеПретседател,_______________

Илија Стоилев

 

Јавен оглас до невработени

 

 

 

 

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora