30-та седница на Совет на Општина Свети Николе

 

Триесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден14.10. 2014 година (вторник) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

Д н е в е н   р е д

Точка 1

Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) во 2014 година;

Точка 2

Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2014 година;

Точка 3

Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2014 година;

             Точка 4

Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 2014 година;

Точка 5

Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата во 2014 година;

             Точка 6

Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски развој во 2014 година;

            Точка 7

Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2014 година;

            Точка 8

Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита во 2014 година;

 Точка 9

Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Комисијата за родова рамноправност за 2014 год.;

 Точка 10

Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Св. Николе во областа на заштита и спасување и противпожарната заштита во 2014;

 Точка 11

Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2014 година;

 Точка 12

Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на Локални патишта и улици во општина Свети Николе во 2014 година;

            Точка 13

            Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 година;

             Точка 14

Предлог – Измена и дополна на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 година;

 Точка 15

Согласност на Статутарна Одлука за измена на Статут на ЈКП “Комуналец”;

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora