31-ва седница на Совет на Општина Свети Николе

 

Триесетипрвата седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 12.11. 2014 година (среда) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

 

Д н е в е н   р е д

-Усвојување на записникот од дваесетидеветтата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 30.09.2014 година;

-Усвојување на записникот од триесеттата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 14.10. 2014 година;

Точка 1

Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за дел од УЕ1, Свети Николе ,плански опфат помеѓу ул.,М.Тито,, ул,,Гоце Делчев,, ул,,11-ти Октомври ,ул.,,Септемвриска ,,и крак на ул.,,8-ми Ноември,, измена и дополна плански период 2014-2019год.

 Точка 2

Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за дел од нас.,,Лиска,, Свети Николе ,плански опфат помеѓу ул.,П.Гули,, ул,,100,, граница на постоен ДУП ,ул.,,200,,пешачка патека, интегрирана саобраќајница ,,400,,,измена и дополна плански период 2014-2019год.

Точка 3

Предлог – Одлука за донесување на детален урбанистички план за дел од нас. Лиска Б1,- за плански опфат од 5,02 ха, измена и дополна, за плански период 2013 – 2018 година;

Точка 4

Предлог – Одлука за донесување на детален урбанистички план за дел од УЕ1 и УЕ2 Свети Николе – плански опфат од 5,02ха, измена и дополна, за плански период 2010-2015год. ;

 Точка 5

Предлог – Одлука за давање под закуп на училишниот простор во Основните и Средното училиште во Општина Свети Николе;

Точка 6

Предлог – Програма   за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во Општина Свети Николе за 2014-2015 година во зимски услови;

Точка 7

Оперативен План за чистење и одржување на улици, локални патишта и речни водотеци во Општина Свети Николе за 2014-2015 година во зимски услови;

  Точка 8

Предлог – Годишна програма за работа на Јавната Општинска Установа за деца – Детска Градинка “Рахилка Гонева” Свети Николе за учебната 2014/2015 година;

Точка 9

Извештај за реализација на Општина Свети Николе за третиот квартал за 2014 година;

Точка 10

Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот период (комулативно) за квартал Трети- од 01.01. 2014 година до 30.09. 2014 година;

Точка 11

Барање од ПЗУ “Дентиција – ПЈ” Др Ирина Трајчева од Свети Николе;

Точка 12

Барање од Горан Арсов;

 


Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora