32-а седница на Совет на Општина Свети Николе

32-та седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 16.12. 2014 година (вторник) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

 

Д н е в е н   р е д

 

     Точка 1

Предлог – Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети Николе, КП бр. 10216;

    Точка 2

Предлог – Одлука за прифаќање иницијатива за поведување постапка за експропријација;

  Точка 3

Предлог – Одлука за усвојување на Проценката на загрозеност на подрачјето на Општина Свети Николе од сите ризици и опасности;

Точка 4

Предлог – Програма за изработка, измени и дополнување на Урбанистички планови на територијата на општина Свети Николе за 2015 година;

Точка 5

Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето

на Општина Свети Николе во 2015 година;

Точка 6

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 2015 година;

Точка 7

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски развој во 2015 година;

 Точка 8

Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе

за поддршка на НВО секторот во 2015 година;

Точка 9

Предлог – Програма за активнсотите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2015 година;

Точка 10

Предлог – Програма за работа на Комисисјата за родова рамноправност за 2015 година;

Точка 11

Предлог – Програма за активнсотите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита во 2015 година;

     Точка 12

Предлог – Програма за измена и дополна  измена и дополна на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Свети Николе во 2015 година;

   Точка 13

Предлог – Програма за активнсотите на Општина Свети Николе во областа на културата во 2015 година;

   Точка 14

Предлог – Програма за активнсотите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2015 година;

   Точка 15

Предлог – Програма   за активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во 2015 година;

   Точка 16

Предлог – Пргорама за активностите на Општина Св. Николе во областа
на заштита и спасување и противпожарната заштита во 2015;

   Точка 17

Нацрт – Буџет на Општина Свети Николе за 2015 година;

Точка 18

Извештај за материјално-финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе за период од 01.01.2014 година до 30.09. 2014 година;

Точка 19

Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе за период од 01.01.2014 година до 30.09. 2014 година;

Точка 20

Програма за работата на Општинската установа Дом на култура “Крсте Мисирков” за 2015 година;

 Точка 21

Предлог – Одлука за давање согласност на Статурната одлука за измена на Статутот на Општинската установа Дом на култура “Крсте П. Мисирков” Свети Николе бр. 02-223/10 од 24.11. 2014 година;

 Точка 22

Предмет – Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 година;

 Точка 23

Предмет – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 година;

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora