33-та седница на Совет на Општина Свети Николе

33-тата седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 29.12. 2014 година (понеделник) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

Д н е в е н   р е д

Точка 1

Предлог – Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети Николе;

Точка 2

Предлог – Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт Урбанистички план за КП бр. 1467 КО Ранченци;

Точка 3

Предлог – Одлука за согласност на Програмата за екскурзии и други слободни активности на учениците за учебната 2014/2015 година на ООУ ,,Кирил и Методиј,, Свети Николе;

Точка 4

Предлог – Решение за разрешување и именување на надворешен член во Управниот одбор на   ЈКП “Комуналец” Свети Николе;

Точка 5

Предлог – Програма за работата на Општинска установа Народен Музеј Свети Николе за 2015;

Точка 6

Буџетски календар за 2015 година на Општина Свети Николе;

Точка 7

Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 година;                                                                                          

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora