35-та седница на Советот на Општина Свети Николе

Триесетипеттата седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 27.01. 2015 година (вторник) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

Д н е в е н   р е д

 -Усвојување на записникот од триесетивтората седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 16.12. 2014 година;

 -Усвојување на записникот од триесетитретата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 29.12. 2014 година;

      Точка 1

      Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 година;

 Точка 2

     Предлог – Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 година;

 Точка 3

Предлог – Одлука за давање согласност на Статурната одлука за измена и дополнување на Статутот на Општинската установа Дом на култура “Крсте П. Мисирков” Свети Николе бр. 02-26/8 од 16.01. 2015 година;

 Точка 4

Предлог – Одлука за давање согласност на Статутарната одлука на УО за измена на Статут бр. 0204 -16 од 22.09.2006 год. на ЈП ,,Погребални услуги,, Свети Николе;

 Точка 5

Предлог – Одлука за давање согласност на ЈОУДГ “Рахилка Гонева” Свети Николе за утврдување на почеток и завршеток на работното време во установата бр. 03-13 од 14.01. 2015 година;

 Точка 6

Предлог – Одлука за давање согласност на Статутарната одлука на УО за измена на пречистен текст на Статут бр. 0101-587/3 од 21.11.2014 год. на ЈКП ,,Комуналец,, Свети Николе;

 Точка 7

Предлог – Одлука за давање согласност на Статутарната одлука на УО за изменување и дополнување на одлуката за цени на закупнина на деловен простор и услуги во Градски Пазар бр.0203-428/5 од 25.11. 2010 година;

 Точка 8

            Програма за работа и развој и финансов план за 2015 година на ЈП “Погребални услуги” Свети Николе;

 Точка 9

Програма за работа за 2015 година на ЈКП Комуналец” Свети Николе;

 Точка 10

            Информација за безбедносната состојба во текот на 2014 година на подрачјето што го покрива Полициската станица од општа надлежност Свети Николе;

             Точка 11

Предлог – Одлука за определување имиња на улици во Општина Свети Николе;

             Точка 12

            Предлог – Одлука За донесување на детален урбанистички план за дел од УЕ ,,1,, локалитет ,,Нов градски парк’’ , Свети Николе, измена и дополнаплански период 2012-2017;

 

                                                                                             

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora