36-та седница на Советот на Општина Свети Николе

 Триесетишестата седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 24.02. 2015 година (вторник) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

 

Д н е в е н   р е д

 

-Усвојување на записникот од триесетичетвртата   седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 09.01. 2015 година;

 -Усвојување на записникот од триесетипетата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 27.01. 2015 година;

 Точка 1

Програма за работа на Совет на Општина Свети Николе за 2015 година;

      Точка 2

            Предлог – Одлука за јавна набавка за санација на мост на река Периш;

 Точка 3

Предлог – Одлука за јавна набавка на речно корито на Светиниколска река;

Точка 4

Предлог – Одлука за јавна набавка за санација главен колектор кај ,,Отпад,, ДОО;

 Точка 5

Предлог – Одлука на Прорамата за енергетска ефикасност на Општина Свети Николе за период 2015 – 2017 година;

 Точка 6

Предлог – Одлука за усвојување на годишниот план за спроведување на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Свети Николе за период 2015 – 2017 година,, во 2015 година;

 Точка 7

Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот период (комулативно) за квартал четврти од 01.01. 2014 година до 31.12. 2014 година;

 Точка 8

Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четвртиот квартал за 2014 година;

 Точка 9

            Барање од Димитриева Лепа;

 Точка 10

            Барање по предмет бр. 09-256;

 Точка 11

            Барање по предмет бр. 09-674;

 Точка 12

            Барање по предмет бр. 09-1242;

 Точка 13

            Барање по предмет бр. 09-2708;

 

                                                                                             

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora