37-ма седница на Советот на Општина Свети Николе

  Триесетиседмата итна седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 02.03. 2015 година (понеделник) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

 Д н е в е н   р е д

  1.Предлог – Одлука за усвојување на Елаборат за проценка на штета од елементарна непогода – поплави;

 

 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora