38-ма седница на Советот на Општина Свети Николе

 

Триесетиосмата седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден12.03.2015година (четврток) со почеток во 15:00часот во големата сала на Општина Свети Николе.

            Д н е в е н   р е д


Усвојување на записникот од триесетишестата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 24.02. 2015 година;

-Усвојување на записникот од триесетиседмата седница на Советот на Општина Свети Николе одржана на ден 02.03. 2015 година;


            Точка 1

            Завршна сметка на Буџетот на Единицата на локалната самоуправа Свети Николе за 2014 година;

Точка 2

Годишен извештај за работењето за 2014 година на Општина Свети Николе;

             Точка 3

Предлог – Одлука за траен отпис на побарувања по извршен попис во 2014;

           Точка 4

Предлог – Одлука за донесувањеДетален урбанистички план за дел од Свети Николе ,, УЕ 2,, –     локалитет ,,Старо градско јадро,, измена и дополна плански период   2013 –   2018г.

           Точка 5

Извештај за работењето на ЈП “Погребални услуги” Свети Николе со годишна пресметка за период од 01.01. 2014 година до 31.12.2014 година

            Точка 6

Извештај за работењето на ЈКП “Единство” Свети Николе со годишна пресметка за период од 01.01. 2014 година до 31.12.2014 година;

             Точка 7

Извештај за работењето на ЈКП “Комуналец” Свети Николе со годишна пресметка за период од 01.01. 2014 година до 31.12.2014 година;

           Точка 8

Годишна сметка за 2014 година на Народен Музеј Свети Николе;

Точка 9

Завршна сметка за 2014 година на ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија;

Точка 10

Завршна сметка за 2014 година на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе;

Точка 11

Завршна сметка за 2014 година на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе;

Точка 12

Финансов извештај по Завршна сметка за 2014 година на СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе;

Точка 13

Извештај за работа на ОУ Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, за 2014 година;

Точка 14

Завршна сметка за 2014 година на ОУ Дом на култура ,,Крсте Мисирков,, за 2014 година;

Точка 15

Завршна сметка за 2014 година на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николе;

Точка 16

Барање на мислење – согласност за Програмата за подготовка и реализација на екскурзии при ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе;

 Точка 17

Барање на мислење – согласност за Програмата за подготовка и реализација на екскурзии при ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија;

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora