Денвен ред 50-та Седница на Советот на Општина Свети Николе