Дневен ред 6-та седница на Советот на Општина Свети Николе