Автор: K S

  • Соопштение – јавна расправа

    Соопштение јавна расправа Одлука за спроведување на SEA за УПВНМ електроцентрали од одновливи извори на енергија, КО Амзабегово, Општина Свети Николе SEA формулари Нацрт Извештај СОЖС за УПВНМ Електроцентрали од…

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora